Statut

Rozdział I
Przepisy ogólne

§1

Fundacja Adwokatury Polskiej, zwana w treści Statutu Fundacją, ustanowiona przez adwokatów Macieja Bednarkiewicza, Macieja Dubois, Zbigniewa Dykę, Andrzeja Rościszowskiego, Witolda Aberta, Andrzeja Bąkowskiego, Piotra Borowskiego, Bohdana Hryniewicza, Czesława Jaworskiego, Andrzeja Konopkę, Andrzeja Marcinkowskiego, Krzysztofa Piesiewicza, Stanisława Rymara, Andrzeja Trypensa, Tadeusza Wietrzyka, aktem notarialnym sporządzonym w lokalu położonym w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 16 z dnia 23 maja 1990 r.- rep. Nr A-I-10377/90 działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacjach i niniejszego Statutu.


§2

Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


§3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.


§4

Fundacja posiada osobowość prawną.


§5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sprawiedliwości.


Rozdział II
Cele, środki i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest popieranie ustawowych zadań adwokatury, w szczególności poprzez:

 1. pomoc finansową i materiałową w zakresie:
  • szkolenia aplikantów adwokackich, doskonalenia zawodowego adwokatów i dostarczania literatury fachowej
  • wyposażenia technicznego, biurowego, środków łączności i sprzętu komputerowego
  • kontaktów z innymi środowiskami prawniczymi w kraju i za granicą
  • organizowanie spotkań, sympozjów, seminariów w kraju i za granicą
 2. wspomaganie przedsięwzięć upowszechniania prawa, jego modernizacji, restrukturyzacji, tworzenie infrastruktury prawnej w szczególności dla integracji gospodarczej z gospodarką światową
 3. fundowanie stypendiów
 4. współpracę z innymi organizacjami prawniczymi w kraju i za granicą
 5. opiekę nad zasłużonymi adwokatami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej
 6. wspomaganie społecznych inicjatyw w dziedzinie prawa
 7. wspomaganie inicjatyw wydawniczych propagujących cele korporacyjne i prawo

§7

Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą o Fundacjach i z niniejszym Statutem.


§8

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznacza się na finansowanie jej działalności statutowej, pokrywanie kosztów własnych Fundacji, rozwój działalności gospodarczej Fundacji i tworzenie funduszu rezerwowego.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne (zakłady).
 3. Fundacja może mieć udziały w spółkach w kraju i za granicą.
 4. Zakres działalności gospodarczej oraz zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej związanej z tą działalnością określa załącznik do niniejszego statutu.

§9

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.
 2. Fundacja może również wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi fundacji.
 3. Fundacja może w wykonaniu swoich zadań statutowych powoływać Instytuty, Oddziały i Filie.
 4. Fundacja może w wykonaniu swoich zadań statutowych powołać Sąd Polubowny.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatorów w kwocie 75,- zł (siedemdziesiąt pięć złotych) - po denominacji.
 2. Wkład przekazany przez Fundatorów nie może ulec uszczupleniu. Stanowi on w całości fundusz gwarancyjny Fundacji. Kwoty należne z tytułu odsetek od funduszu założycielskiego służą finansowaniu działalności statutowej.

§11

Dochodami Fundacji są w szczególności:

 1. świadczenia Fundatorów;
 2. darowizny, dotacje, spadki i zapisy otrzymane od osób fizycznych, prawnych krajowych i zagranicznych;
 3. wpływy z działalności gospodarczej Fundacji;
 4. odsetki bankowe;
 5. inne wpływy.

§12

W przypadku powołania Fundacji do spadki, sildenafilonlinebuy Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.


§13

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.


Rozdział IV
Organy i organizacja Fundacji

§14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd.


Okres kadencji Rady i Zarządu określi Rada Fundacji.


§15

 1. Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatorów, którzy określają liczbę jej członków.
 2. Rada Fundacji wybiera jej przewodniczącego.

§16

 1. Do zakresu działania Rady Fundacji należy w szczególności:
  • Inicjowanie kierunków działalności o których mowa w par. 6;
  • Wyrażanie opinii zamierzonych działań Zarządu mających na celu realizację kierunków działalności, ocena działalności Zarządu;
  • Wyrażanie opinii w sprawie zmiany celu Fundacji lub jej statutu;
  • Wyrażanie corocznej oceny działalności Zarządu.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz do roku.
 4. Czynności prawnych w imieniu Rady Fundacji dokonują dwaj upoważnieni przez Radę członkowie.

§17

 1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i trzech do siedmiu członków powołanych przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki finansowo- gospodarcze i społeczne oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składają dwaj jego członkowie upoważnieni przez Zarząd Fundacji.
 4. Zarząd Fundacji przedstawia w terminie do 31 marca, coroczne sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły Radzie Fundacji.

§18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy prowadzenie wszystkich spraw Fundacji, a w szczególności:

 1. uchwalanie programów działania Fundacji i ustalania sposobów ich realizacji oraz podział dochodu i środków Fundacji na poszczególne cele;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 3. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Fundacji;
 4. przyjmowanie w drodze uchwały rocznych bilansów Fundacji;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu Fundacji;
 6. przedstawianie do wiadomości Fundatorów programów działania oraz prawidłowości wykorzystania środków finansowych Fundacji.
 7. przedstawienie, na żądanie Ministra Sprawiedliwości sprawozdań z działalności Fundacji.

§19

 1. Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody, stypendia, zasiłki i zapomogi.
 2. Kandydatów do nagród, stypendiów, zasiłków i zapomóg zgłaszają członkowie Zarządu Fundacji oraz inne zainteresowane organizacje i osoby.

§20

Decyzje Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości decyduje głos Prezesa.


Rozdział V
Tytułu honorowe

§21

 1. Osobie, która współpracuje z Fundacją i przekazała na jej rzecz środki finansowe lub rzeczowe stanowiące równowartość minimum 5.000 USD, może być przyznany tytuł honorowy "Donator".
 2. Osoba współpracująca z Fundacją może uzyskać tytuł honorowy "Zasłużony dla Fundacji".

Rozdział VI
Zmiana statutu

§22

Zmiana Statutu może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.


§23

Zmiany statutu może dokonać Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów wyrażoną na piśmie.


Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§24

 1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub z powodu wyczerpania środków finansowych, podejmuje Rada Fundatorów.
 2. O likwidacji Fundacji Rada Fundatorów zawiadamia Ministra Sprawiedliwości.
 3. Majątek Fundacji pozostały po uregulowaniu zobowiązań i należności przeznacza się na cele wskazane przez Radę Fundatorów.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§25

 1. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Ministra Sprawiedliwości i zarejestrowania przez sąd rejestracyjny.Załącznik do Statutu Fundacji Adwokatury Polskiej:

Zakres działalności gospodarczej Fundacji, zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej.


§1

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

 1. działalności wydawniczej;
 2. kolportażu i sprzedaży wydawnictw książkowych i prasowych;
 3. działalności poligraficznej;
 4. prowadzenia działalności edukacyjnej, organizacji szkolenia; konferencji, zjazdów, sympozjów;
 5. ekspertyz prawnych, opinii prawnych, konsultacji;
 6. prowadzenia działalności doradczej, pośrednictwa, handlu, usług, produkcji w zakresie celów Fundacji.

§2

Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez:

 1. samą Fundację;
 2. wyodrębnione przedstawicielstwa, biura, zakłady;
 3. inne jednostki organizacyjne.

§3

Działalność gospodarcza Fundacji oraz jej zakłady podlegają Zarządowi. W razie ustanowienia Dyrektora Fundacji podlegają one bezpośrednio Dyrektorowi. Poszczególnymi zakładami kierują dyrektorzy lub kierownicy zakładu ustanowieni przez Zarząd.


§4

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest na zasadach rachunku ekonomicznego na podstawie samodzielnie opracowanych planów.


§5

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na zasadach określonych w przepisach obowiązujących osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez samą Fundację jest ewidencyjnie wyodrębniona w zakresie przychodów i kosztów tej działalności.

§6

Składniki majątku trwałego Fundacji wykorzystywane w jej działalności gospodarczej podlegają umorzeniu i amortyzacji na zasadach przewidzianych dla jednostek gospodarki nieuspołecznionej.


§7

Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółkach w kraju i za granicą. 

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: