Program

Pułapki rozwiązywania umów (czasowych, umów o pracę, kontraktów menedżerskich) oraz mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy 

5 marca 2015, Warszawa, Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4

 

1. Rozwiązywanie umów o pracę przez pracodawcę: 

- za wypowiedzeniem 

- bez wypowiedzenia (tylko z winy pracownika – art. 52 par. 1 k.p.) 

w kontekście konsekwencji decyzji pracodawcy co do wyboru trybu rozwiązania umowy. 

2. Wypowiedzenie umowy o pracę: 

- z przyczyn dotyczących pracownika 

- z przyczyn dotyczących pracodawcy (m.in. likwidacja stanowiska pracy, zmiany organizacyjne – w tym kontekście kryteria doboru pracownika do zwolnienia). 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia: 

- świadome działanie pracownika na szkodę pracodawcy, 

- aktywność pracownika na forach internetowych, w mediach społecznościowych, 

- nieuzasadnione doniesienia do prokuratury, PIP, RPO itd. 

3. Przygotowanie się pracodawcy do rozwiązania umowy (gromadzenie dokumentacji uzasadniającej zwolnienie pracownika, krytyczna ocena tych przyczyn, przewidywanie zachowania pracownika – w tym wystąpienie przez pracownika z roszczeniami o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, odszkodowanie za mobbing i dyskryminację).

4. Współdziałanie ze związkami zawodowymi (art. 38 k.p., art. 32 ustawy o związkach zawodowych – kto, kiedy, kogo i o czym ma informować: pracodawca zakładową organizację związkową o zamiarze rozwiązania umowy, zakładowa organizacja związkowa o tym, czy pracownik podlega ochronie albo jest przez nią reprezentowany).

5. Formułowanie przyczyny wypowiedzenia – art. 30 par. 4 k.p. (prawdziwość i zasadność przyczyny a sposób jej sformułowania).

6. Ograniczenia rozwiązania umowy o pracę związane ze szczególną ochrona pracowników (art. 39 k.p., art. 41 k.p., uprawnienia związane z macierzyństwem i rodzicielstwem).

7.Mobbing a dyskryminacja (zwłaszcza molestowanie) – jak pracodawca może bronić się przed zarzutami mobbingu i dyskryminacji (w postępowaniu o przywrócenie do pracy albo odszkodowanie po rozwiązaniu stosunku pracy).

8.Roszczenia przysługujące pracownikowi w razielub niezgodnego  z prawem rozwiązania umowy o pracę – ryzyko pracodawcy (czy warto je ponieść).

 

HARMONOGRAM:

9.30 - 10.00 rejestracja Uczestników, powitalna kawa, 10.00 - 11.30 szkolenie, 11.30 - 11.45 przerwa kawowa, 11.45 - 12.45 szkolenie, 12.45 - 13.30 lunch, 13.30 - 14.30 szkolenie, 14.30 - 14.45 przerwa kawowa, 14.45 – 16.30 szkolenie/dyskusja 

O Akademii

Easy to startAkademia Adwokatury to cykl szkoleń jednodniowych lub dwudniowych, stanowiących formę doszkalania zawodowego adwokatów. Udział w szkoleniach organizowanych w ramach Akademii uprawnia do odbioru zaświadczenia o uczestnictwie i uzyskania na jego podstawie punktów we właściwej okręgowej radzie adwokackiej. 

Więcej...

Partnerzy FAP: